Rotoview Studios

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Rotoview Studios gevestigd aan Foreestlaan 17, 2404 HC in Alphen aan Den Rijn. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71456597;
   1. klant: het bedrijf die met Rotoview Studios een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Rotoview Studios heeft ontvangen of met wie Rotoview Studios in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Rotoview Studios enige rechtshandeling verricht;
   1. overeenkomst: de overeenkomst tussen Rotoview Studios en de klant;
   1. product: het product, zijnde een auto studio, dat Rotoview Studios in het kader van de overeenkomst levert;
   1. software: de software die onderdeel uitmaakt van het product;
   1. locatie: de locatie waar Rotoview Studios in opdracht van de klant het product (laat) monteren.
 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van Rotoview Studios en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Rotoview Studios en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.
  1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
  1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Rotoview Studios vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  1. Indien Rotoview Studios niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Rotoview Studios in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 1. Aanbiedingen en offertes
  1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
  1. Elke offerte is gebaseerd op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Rotoview Studios opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Rotoview Studios haar offerte baseert.
  1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Rotoview Studios daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
  1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  1. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes, publicaties, overeenkomsten of e-mailberichten van Rotoview Studios binden Rotoview Studios niet.
  1. De door Rotoview Studios aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Rotoview Studios niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
  1. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden werken. Wijzigingen in constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de opdracht, verplichten Rotoview Studios niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.
 1. Prijzen en tarieven
  1. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
  1. Rotoview Studios heeft het recht haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
 1. Afbeeldingen
  1. Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan Rotoview Studios heeft geretourneerd dan wel nadat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Rotoview Studios.
 1. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Rotoview Studios zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
  1. Rotoview Studios bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Rotoview Studios heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 1. Verplichtingen van de klant
  1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rotoview Studios aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rotoview Studios worden verstrekt. Indien de klant niet aan deze verplichting heeft voldaan, heeft Rotoview Studios het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
  1. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
  1. De klant dient ervoor zorg te dragen dat Rotoview Studios tijdig, dat wil zeggen voordat er door Rotoview Studios begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, de beschikking heeft over:
   1. toegang tot de locatie;
   1. alle van belang zijnde gegevens over de locatie.
  1. De klant is verplicht het product en de software enkel te gebruiken zoals volgt uit de technische specificaties.
  1. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.
  1. De klant is gehouden Rotoview Studios onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  1. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van het product en de software en voor het in acht nemen van de gegeven instructies en/of adviezen.
  1. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige (technische) voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het monteren, benaderen en gebruiken van het product en de software.
  1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op het product en de software geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De software wordt niet verkocht, de klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die uitdrukkelijk aan hem worden toegekend middels de licentievoorwaarden of gebruiksvoorwaarden van de software. De klant dient de software te gebruiken in overeenstemming met de licentievoorwaarden of gebruiksvoorwaarden.
  1. De klant vrijwaart Rotoview Studios voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 1. Meerkosten
  1. Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene en/of gewijzigde omstandigheden en/of gewijzigde (overheids)voorschriften en/of wachttijden of oponthoud veroorzaakt door de klant of door derden, dan kan dat tot meerkosten leiden. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de locatie andere eigenschappen bevat dan waarvan Rotoview Studios bij het tot stand komen van de overeenkomst is uitgegaan, dan kan dat tot meerkosten leiden. De meerkosten omschreven in dit artikel komen voor rekening van de klant ook indien partijen een vaste prijs voor de oplevering zijn overeengekomen.
 1. Oplevering
  1. Opgave van de opleveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de opleveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.
  1. De opleveringstermijn vangt aan op het moment dat Rotoview Studios het vooraf gefactureerde bedrag van de klant heeft ontvangen.
  1. In het geval dat een met de klant overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Rotoview Studios ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 1. Facturatie en betaling
  1. Facturatie geschiedt als volgt:
   1. 50% van het geoffreerde bedrag onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst;
   1. 40% van het geoffreerde bedrag tijdens de uitvoering van de overeenkomst;
   1. 10% van het geoffreerde bedrag onverwijld na de levering.
  1. De klant dient de van Rotoview Studios ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
  1. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
  1. Indien de klant de van Rotoview Studios ontvangen factuur niet tijdig betaalt, dan is de klant direct in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Rotoview Studios maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
  1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Rotoview Studios op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  1. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Rotoview Studios, totdat alle vorderingen die Rotoview Studios op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
  1. Zolang de eigendom van het product niet op de klant is overgegaan, mag de klant het product niet:
   1. verpanden;
   1. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
   1. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
  1. De klant is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde product met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Rotoview Studios veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Rotoview Studios te verstrekken.
  1. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Rotoview Studios niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Rotoview Studios gerechtigd het product zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Rotoview Studios op volledige schadevergoeding. Alle kosten die Rotoview Studios moet maken om het product terug te nemen, waaronder transport- en opslagkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.
  1. Indien Rotoview Studios gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Rotoview Studios of de door Rotoview Studios ingeschakelde derde toegang te verlenen tot de locatie waar het product zich bevindt.
  1. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant Rotoview Studios hiervan direct op de hoogte stellen en zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Rotoview Studios.
  1. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Rotoview Studios toekomende rechten onverlet.
 1. Garantie
  1. Op het geleverde product wordt een garantie verleend van 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  1. De garantie vangt aan op de dag van de oplevering.
  1. Indien het product en/of de software gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont, dan zal Rotoview Studios, naar haar keuze, het product (laten) repareren en/of een vervangend onderdeel leveren en (laten) monteren en/of de storing (laten) verhelpen.
  1. De garantie vervalt en de klant heeft geen recht op kosteloos herstel zoals omschreven in artikel 13.3 indien:
   1. de klant gebreken aan het product en/of de software niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan Rotoview Studios meldt;
   1. niet om de 3 maanden een onderhoudscontrole door Rotoview Studios of door en door Rotoview Studios ingeschakelde derde partij is uitgevoerd. De klant dient zelf een afspraak te maken met Rotoview Studios voor een dergelijke onderhoudscontrole. De kosten van een onderhoudscontrole bedragen € 250,- en worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt;
   1. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product en/of de software zijn uitgevoerd;
   1. de gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
   1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de klant of diens personeel;
   1. gebreken het gevolg zijn van het gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt.
  1. Het repareren van het product, het vervangen van onderdelen of het verhelpen van een storing verlengt de garantieperiode niet.
  1. De klant heeft geen recht op de garantie zoals in dit artikel omschreven indien de klant zijn betalingsverplichtingen jegens Rotoview Studios niet heeft voldaan.
  1. Indien de klant wenst dat het product wordt hersteld of dat een storing in de software wordt verholpen terwijl de garantieperiode is verstreken of de garantie op een van de gronden genoemd in artikel 13.4 is komen te vervallen, dan worden de kosten voor de herstelwerkzaamheden of het verhelpen van de storing aan de klant in rekening gebracht. De kosten voor deze werkzaamheden bedragen de kosten voor de arbeidsuren, de kosten voor vervangende onderdelen en reiskosten.
 1. Opschorting en ontbinding
  1. Rotoview Studios is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Rotoview Studios ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.
  1. Rotoview Studios is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  1. Voorts is Rotoview Studios bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  1. Rotoview Studios is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.
  1. Indien Rotoview Studios tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rotoview Studios op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Rotoview Studios de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  1. Rotoview Studios behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Rotoview Studios kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
   1. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
  1. Rotoview Studios is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Rotoview Studios is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  1. Indien de locatie niet over de eigenschappen beschikt die de klant aan Rotoview Studios kenbaar heeft gemaakt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Rotoview Studios daardoor lijdt.
  1. Rotoview Studios is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  1. Rotoview Studios is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het product en/of de software, door gebruik van het product en/of de software in strijd met de gebruiksaanwijzing of de gebruiksinstructies of door het verkeerd of niet goed onderhouden van het product en/of de software.
  1. Rotoview Studios is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan het product en/of de software.
  1. In geen geval is Rotoview Studios aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product en/of de software heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.
  1. Rotoview Studios is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen van zaken en/of bouwwerken van de klant waaraan dan wel waarop Rotoview Studios werkzaamheden verricht.
  1. Rotoview Studios is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het product. De klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het product. Het gebruik van het product is geheel voor risico van de klant.
  1. Rotoview Studios is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
  1. Indien Rotoview Studios aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rotoview Studios beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Rotoview Studios gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Rotoview Studios beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  1. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Rotoview Studios vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Rotoview Studios kan aanwenden.
  1. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Rotoview Studios handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Rotoview Studios daardoor lijdt of heeft geleden.
 1. Overmacht
  1. Rotoview Studios is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Rotoview Studios door haar leveranciers; ex- en importverboden; brand; storingen en ongevallen in het bedrijf van Rotoview Studios of haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Rotoview Studios, haar leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
  1. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Rotoview Studios.
  1. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Rotoview Studios niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot oplevering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van oplevering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Rotoview Studios als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.
 1. Geheimhouding
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
  1. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Rotoview Studios gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Rotoview Studios zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Rotoview Studios niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op elke overeenkomst tussen Rotoview Studios en de klant is Nederlands recht van toepassing.
  1. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Rotoview Studios worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rotoview Studios gevestigd is.